Pomoc

Co się stanie, jeśli mój kontrahent nie zapłaci w terminie faktury, którą sfinansowałem?

Jeśli kontrahent nie spłaci faktury w wyznaczonym terminie, PragmaGo (nasz partner finansowy) jest uprawniona do podjęcia działań windykacyjnych wobec kontrahenta (w tym do wystąpienia na drogę sądową o zapłatę należności) i obciążenia Ciebie prowizją windykacyjną w wysokości 15 % salda niespłaconej wierzytelności wyliczonego na 30 dzień opóźnienia w zapłacie za wierzytelność. Prowizja windykacyjna będzie płatna na podstawie faktury VAT z 7 dniowym terminem płatności.