Pomoc

Co się stanie, jeśli mój kontrahent nie zapłaci w terminie faktury, którą sfinansowałem?

Jeśli kontrahent nie spłaci faktury w wyznaczonym terminie, to automatycznie uruchomiony zostanie dodatkowy okres 30 dni - liczony od terminu płatności faktury określonego na fakturze VAT - w którym zwolniony będziesz z obowiązku zwrotu kwoty finansowania. Okres ten, zwany okresem tolerowanego opóźnienia, płatny jest dodatkowo, zgodnie z cennikiem dołączonym do umowy finansowania.