Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2020  

I. Definicje

 1. Brutto – Brutto sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ratuszowej 11/300, 03-450 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000631388, REGON 365116501, NIP 7123316804; adres poczty elektronicznej: brutto@brutto.pl.
 2. Klient – przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, spółka cywilna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca konto w Serwisie.
 3. Partner Serwisu – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie udzielania pożyczek dla przedsiębiorców lub faktoringu, z którym Brutto ma zawartą umowę, na podstawie której pośredniczy w udzieleniu finansowania.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin wydany przez Brutto.
 5. Serwis – serwis internetowy www.brutto.pl.
 6. Umowa Finansowania – umowa pożyczki, faktoringu lub podobna umowa, na podstawie której Klient uzyskuje finansowanie od Partnera Serwisu.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, która na podstawie loginu i hasła korzysta z Serwisu w imieniu Klienta.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został wydany przez Brutto.
 2. Regulamin określa warunki, na jakich Brutto udostępnia możliwość korzystania z Serwisu, w tym z zawartych w nim treści i narzędzi oraz świadczonych za pośrednictwem tego Serwisu usług, a także określa prawa i obowiązki Użytkowników, Klientów oraz Brutto, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Brutto.
 3. Usługą świadczoną przez Brutto za pośrednictwem Serwisu jest pomoc w zakresie poszukiwania źródeł finansowania dla Klientów w oparciu o produkty oferowane przez Partnerów Serwisu. Zakres świadczonej usługi obejmuje:
  1. przedstawienie dostępnych dla Użytkownika ofert finansowania;
  2. pomoc w zawarciu Umowy Finansowania (przekazanie danych Użytkownika do Partnera Serwisu, udostępnienie formularza wniosku, wzorca umowy i dokumentów około umownych, zebranie wymaganych zgód i oświadczeń);
  3. obsługa zawartych umów polegająca na:
   • przypominaniu o terminach płatności;
   • udostępnianiu ofert umożliwiających prolongatę spłaty bądź jej rozłożenie na raty.
 4. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Brutto w zakresie, w którym korzystanie z usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Brutto i/lub Partnerami Serwisu a Klientem, w szczególności postanowieniami Umowy Finansowania.
 5. Brutto nie pobiera opłat od Klientów z tytułu świadczonych usług. Opłaty pobierane są wyłącznie od Partnerów Serwisu.

III. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Dostęp do Serwisu jest nieograniczony dla wszystkich Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  1. posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,
  2. posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet,
  3. włączenia obsługi javascript oraz plików cookie.
 3. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 4. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie, stosownie do treści Polityki Cookie, stanowiącej integralną część Polityki Prywatności.
 5. Brutto dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami dobrego wychowania i etykiety.
 7. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Brutto, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym, godzącym w dobre obyczaje lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 9. Za odrębną zgodą Użytkownika kontakty z nim mogą być realizowane za pomocą środków komunikacji innych niż strona www Serwisu, w szczególności za pomocą rozmów telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatów cyfrowych (np. sms). Dla celów dokumentacyjnych i dowodowych rozmowy telefoniczne są nagrywane i przechowywane przez okres 3 lat od momentu dokonania nagrania.

IV. Rejestracja

 1. Zawarcie Umowy Finansowania z jednym z Partnerów Serwisu za pośrednictwem Brutto możliwe jest po uprzedniej rejestracji w systemie Serwisu i posiadania przez Klienta konta Klienta utworzonego w Serwisie.
 2. Rejestracja może nastąpić w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnionego:
  1. na stronie współpracującego z Brutto internetowego programu do prowadzenia księgowości, z usług którego korzysta Klient;
  2. bezpośrednio w Serwisie (https://www.brutto.pl/rejestracja/).
 3. Klientem Brutto, po uprzednim zarejestrowaniu w Serwisie i utworzeniu konta mogą być:
  1. osoba fizyczna prowadząca jednoosobową niezawieszoną działalność gospodarczą, posiadająca rachunek bankowy oraz NIP;
  2. spółka cywilna, której działalność nie została zawieszona, posiadająca rachunek bankowy oraz NIP;
  3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która została wpisana do KRS, z wyłączeniem spółek w upadłości i w restrukturyzacji, posiadająca rachunek bankowy oraz NIP.
 4. W imieniu Klienta, rejestracji oraz wszelkich innych działań w Serwisie dokonuje Użytkownik, którym jest:
  1. w przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą – ta osoba;
  2. w przypadku, gdy Klientem jest spółka cywilna – którykolwiek ze wspólników;
  3. w przypadku, gdy Klientem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Członek Zarządu ujawniony w KRS.
 5. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 (słownie: osiemnasty) rok życia, nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych, posiada dowód osobisty, adres poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu komórkowego.
 6. Efektem prawidłowej rejestracji jest założenie konta Klienta w Serwisie. Użytkownik loguje się do konta Klienta za pomocą indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła. Z chwilą utworzenia konta i zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem a Brutto dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług przez Brutto w ramach Serwisu. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
 7. W terminie 14 (słownie: czternastu) dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w sytuacji rozpoczęcia świadczenia usług, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.
 8. Klient może rozwiązać umowę z Brutto w każdym czasie likwidując konto w Serwisie zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV.

V. Konto

 1. Klient może w Serwisie posiadać co najwyżej jedno aktywne Konto.
 2. Zabrania się przekazywania danych dostępowych do Serwisu innym osobom niż Użytkownik.
 3. Klient może usunąć swoje Konto wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania Kontem.
 4. Konto Klienta nie może zostać usunięte, jeżeli Klient nie spłacił finansowania zaciągniętego za pośrednictwem Serwisu.
 5. Usunięcie konta nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych Użytkownika i Klienta z zasobów bazodanowych Administratora serwisu. Dane te mogą być nadal przetwarzane w sposób ograniczony do momentu przedawnienia roszczeń wzajemnych między Administratorem lub Partnerem Serwisu a Użytkownikiem oraz jeśli obowiązek archiwizacji tych danych wynika z przepisów prawa.
 6. W wypadku naruszenia przez Użytkownika lub Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, konto Klienta może zostać tymczasowo zablokowane przez administratorów Serwisu. Jeżeli naruszenie ma rażący charakter lub jeżeli Użytkownik lub Klient w przeszłości byli już upominani za łamanie postanowień Regulaminu, konto Klienta może zostać trwale zablokowane lub usunięte. Zablokowanie dostępu do Serwisu lub usunięcie konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Brutto.

VI. Weryfikacja i ocena wiarygodności płatniczej

 1. Na podstawie zawartej z Klientem Brutto umowy, Brutto poszukuje dla Klienta możliwości uzyskania finansowania oraz przedstawia Klientowi dostępne oferty finansowania.
 2. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane swoje oraz Klienta przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Wprowadzenie fałszywych danych będzie prowadzić do zawieszenia lub usunięcia konta Klienta Brutto.
 3. Klient Brutto akceptuje, że Serwis dokona weryfikacji danych udostępnionych przez Użytkownika za pomocą sprawdzeń w dostępnych rejestrach otwartych oraz zbada, w oparciu o analizę innych dostępnych danych dotyczących prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, czy nie zachodzą przesłanki wpływające na ocenę zdolności kredytowej Klienta. Klient akceptuje, że pozyskanie i analiza danych ze zbiorów ogólnie dostępnych może być realizowana z wykorzystaniem specjalistycznych podmiotów trzecich, a uzyskane w ten sposób informacje zostaną udostępnione partnerom Serwisu i wykorzystane w celu wydania decyzji dotyczącej finansowania Klienta.
 4. Użytkownik ma obowiązek powiadomienia Brutto o aktualizacji swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jak również danych Klienta Brutto, w imieniu którego działa za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. W szczególności dotyczy to danych kontaktowych oraz adresowych Użytkownika oraz Klienta. Obowiązek ten trwa tak długo, jak długo Klient posiada konto w Serwisie i jest niezależny od zawartych Umów Finansowania.
 5. W celu pełnej aktywacji konta i uzyskania możliwości zawarcia Umowy Finansowania z Partnerami Serwisu, Użytkownik musi dokonać następujących weryfikacji: rachunek bankowy oraz analiza historii operacji na tym rachunku.
 6. Weryfikacja rachunku bankowego polega na dobrowolnym skorzystaniu przez Użytkownika z usługi Kontomatik sp. z o.o.. W tym przypadku dochodzi do kilkusekundowego połączenia z kontem bankowym Użytkownika za pomocą zaszyfrowanego połączenia SSL w celu porównania danych rejestracyjnych z danymi właściciela konta oraz pobrania historii transakcji bankowych. Alternatywną metodą weryfikacji rachunku bankowego jest wykonanie przez Użytkownika przelewu weryfikacyjnego, o wartości 1 (słownie: jeden) PLN, ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Brutto. W przypadku zgodności imienia, nazwiska Użytkownika z danymi z przelewu weryfikacyjnego, weryfikacja uzyska status pozytywny a rachunek bankowy zostanie uznany za rachunek Użytkownika i przypisany do jego Konta w Serwisie. Środki przekazane przelewem na rachunek bankowy Brutto zostaną zwrócone do nadawcy niezależnie od wyniku weryfikacji w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od ich otrzymania.
 7. Na podstawie odrębnej zgody Użytkownika, ocena jego wiarygodności płatniczej jest badana z zastosowaniem narzędzia do wielostronnej weryfikacji tej zdolności w oparciu o analizę operacji na koncie bankowym Użytkownika, z wykorzystaniem unikalnego algorytmu opracowanego przez zewnętrznego dostawcę usługi Kontomatik sp. z o.o.. Użytkownik ma prawo wyboru, czy dane do analizy zdolności kredytowej podwykonawca Brutto pobierze bezpośrednio z konta bankowego Użytkownika, czy też Użytkownik sam dostarczy w sposób określony przez Brutto dane wymagane do analizy. Punktowy wynik określający zdolność płatniczą Użytkownika wraz z danymi pozyskanymi z konta bankowego, Brutto udostępnia partnerom Serwisu wraz z wnioskiem o finansowanie działalności Użytkownika.
 8. Partner Serwisu, przed zawarciem Umowy Finansowania może wymagać od Użytkownika na podstawie własnych regulaminów świadczenia usług przedstawienia dodatkowych dokumentów pozwalających na ostateczną ocenę wiarygodności i zdolności kredytowej, może także uznać, że do zawarcia Umowy Finansowania konieczne jest wykazanie się przez Użytkownika odpowiednim umocowaniem do działania w imieniu Klienta.
 9. Jeżeli z uwagi na odrębne przepisy prawa wymagane będzie złożenie oświadczeń woli lub oświadczeń wiedzy przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Klienta Brutto zgodnie z właściwymi przepisami, Brutto może dodatkowo ustalić z Użytkownikiem sposób złożenia takich oświadczeń.

VII. Limity finansowania

 1. Użytkownik może wnioskować o finansowanie do Partnera Serwisu na podstawie faktur sprzedażowych, które na moment wnioskowania o finansowanie nie zostały opłacone przez kontrahentów Użytkownika.
 2. W przypadku, gdy rejestracja nowego Klienta odbywa się za pośrednictwem współpracującego z Brutto internetowego programu do prowadzenia księgowości, w momencie kliknięcia przycisku "Sprawdź bezpłatnie Twój limit finansowania" dochodzi do połączenia dwóch kont: nowoutworzonego konta Klienta w Serwisie oraz konta, które Klient posiadał do tej pory w wybranym internetowym programie do prowadzenia księgowości, z usług którego Klient korzysta. Połączenie kont odbywa się poprzez przekazanie Brutto przez operatora internetowego programu do księgowości klucza API Użytkownika w internetowym programie do księgowości. Przekazanie klucza API Użytkownika umożliwia automatyczne dodanie do Brutto wystawionych i nieopłaconych faktur sprzedażowych Użytkownika. Dodanie do Brutto faktur, o których mowa powyżej umożliwia wstępne dokonanie oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Użytkownika i przedstawienie mu oferty lub ofert.
 3. W sytuacji, kiedy rejestracja następuje z pominięciem programu do księgowości, (tj. bezpośrednio w serwisie) Użytkownik może zostać zobowiązany do przesłania Brutto w inny sposób (np. PDF) wystawionych faktur sprzedażowych, której termin płatności jeszcze nie upłynął.
 4. Finansowanie udzielane jest do wysokości wybranej przez Użytkownika faktury sprzedażowej, przy czym wartość brutto faktury zaokrąglana jest do pełnych złotych w górę.
 5. Minimalna wysokość finansowania wynosi 500 (słownie: pięćset) PLN, maksymalna wysokość finansowania wynosi 100 000 (słownie: sto tysięcy) PLN.
 6. W przypadku, w którym wartość faktury lub faktur przewyższa maksymalny limit finansowania, finansowanie udzielane jest w wysokości maksymalnej.
 7. Wniosek o finansowanie jest ważny przez okres 7 dni i po tym okresie zostaje automatycznie wycofany. W przypadku pozytywnej decyzji o finansowaniu, Użytkownik może ją zaakceptować przez okres 3 dni.
 8. Brutto nie ma wpływu na indywidualne decyzje podejmowane przez Partnerów Serwisu w kwestii przyznania finansowania. Partnerzy Serwisu kierują się w tej materii własnymi kryteriami oceny ryzyka kredytowego.
 9. Brutto nie jest stroną w zawieranych umowach finansowania działalności gospodarczej Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za należyte wywiązywanie się z zawartych w nich postanowień.

VIII. Polityka ochrony prywatności, powierzenie danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych.
  1. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy łączącej Użytkownika z Serwisem. Dane Użytkownika są przetwarzane przez Serwis zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), obowiązującymi przepisami krajowymi, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 poz.123).
  2. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi równocześnie potwierdzenie zapoznania się Użytkownika z Polityką Prywatności Brutto, w której szczegółowo zostały opisane zasady i reguły przetwarzania danych osobowych wdrożone i stosowane przez Administratora danych osobowych należących do Użytkowników Serwisu, jakim jest Brutto.pl oraz prawa Użytkowników Serwisu związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.
  3. Brutto zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zgodzie RODO oraz z innymi przepisami prawa i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
  4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (jeśli nie naruszy to praw administratora Serwisu lub podmiotów trzecich, w szczególności partnerów Serwisu albo będzie to sprzeczne z przepisami prawa ze względu na ciążące na Użytkowniku lub administratorowi Serwisu obowiązki prawne), ograniczenia przetwarzania, z wyłączeniem sytuacji kiedy realizacja tego prawa mogłaby naruszać nadrzędne względem praw Użytkownika interesy innych osób, prawo do przenoszenia danych (usługa może być odpłatna), prawo wniesienia sprzeciwu, w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  5. W przypadku złożenia przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wniosku o udzielenie finansowania, Brutto przekaże dane osobowe oraz dane z dokumentacji księgowej (m.in. faktury, księgi rachunkowe, pliki JPK) Użytkownika, jak również dane pozyskane z konta bankowego Użytkownika i ocenę jego zdolności płatniczej zrealizowaną przez Kontomatik sp. z o.o. instytucjom finansowym, na rzecz których Brutto świadczy usługę pośrednictwa kredytowego, celem przygotowania przez te instytucje ofert finansowania działalności Użytkownika Serwisu. Instytucje, o których mowa powyżej będą przetwarzały dane osobowe Użytkownika, w zakresie i przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia Użytkownikowi oferty będącej odpowiedzią na wniosek Użytkownika o udzielenie finansowania. Przekazywanie danych między Administratorem Serwisu a instytucją finansową następuje na podstawie umowy powierzenia, o której mowa w art. 28 ust. 3 RODO lub w oparciu o postanowienia innych umów określających zasady udostępnienia danych osobowych Użytkownika.
 2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych między Użytkownikiem Serwisu jako administratorem a Brutto jako podmiotem przetwarzającym.
  1. Akceptacja Regulaminu Serwisu oznacza jednocześnie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych między Użytkownikiem Serwisu jako administratorem a Serwisem jako podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 28 RODO.
  2. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem danych osobowych swoich kontrahentów dostępnych na fakturach przychodowych i kosztowych, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu korzystania z usług udostępnianych przez Brutto.
  3. Użytkownik na podstawie art. 28 ust. 3 RODO, niniejszym powierza Brutto do przetwarzania dane osobowe kontrahentów takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby działalności gospodarczej, adresy korespondencyjne, oraz wszelkie inne dane zawarte na fakturze (opisy, kwoty, terminy zapłaty etc.) oraz w plikach JPK, jak również wyraża zgodę na dalsze powierzenie tych danych instytucjom finansowym celem ewentualnego przygotowania oferty finansowania oraz dla celów statystycznych. Aktualny wykaz instytucji finansowych znajduje się pod adresem https://www.brutto.pl/partnerzy/.
  4. Przetwarzanie przez Administratora Serwisu danych określonych w pkt 8 powyżej następuje w celu weryfikacji Użytkownika, badania wiarygodności i zdolności kredytowej oraz przedstawienia oferty finansowania. Brutto zobowiązuje się do nieprzetwarzania i nie wykorzystywania danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonaniem usług na rzecz Użytkownika, w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej oraz w Regulaminie, chyba że będzie do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa krajowego lub UE.
  5. Brutto jako podmiot przetwarzający dane osobowe znajdujące się na fakturach klientów Użytkownika oświadcza, że:
   1. zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika Serwisu, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo UE lub prawo krajowe,
   2. wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zapoznane z przepisami dotyczącymi ochrony tych danych oraz zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego te osoby z Brutto,
   3. zaprojektowało i wdrożyło środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, celem zapewnienia ochrony danych osobowych adekwatnie do zidentyfikowanego w wyniku analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których te dane dotyczą, opisane w Polityce prywatności serwisu Brutto.pl,
   4. zobowiązuje się przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO,
   5. dalsze podpowierzenie danych osobowych następuje wyłącznie na podstawie umów powierzenia, w tym akceptacji odpowiedniego regulaminu świadczenia usług i polityki prywatności dostawcy usług i – poza przypadkami powierzenia lub udostępnienia danych dla instytucji oferujących finansowanie – może nastąpić wyłącznie w zakresie hostingu usług IT, w szczególności wykorzystania infrastruktury dostawcy do lokowania baz danych i oprogramowania produkcyjnego (wirtualizacja środowiska IT),
   6. zobowiązuje się do udzielenia Użytkownikowi, w miarę możliwości, pomocy przy realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO,
   7. zobowiązuje się do udzielenia administratorowi, w miarę możliwości, pomocy przy wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,
   8. powierzone dane zostaną usunięte niezwłocznie z zasobów bazodanowych Brutto po zakończeniu umowy między Użytkownikiem a Brutto, z wyjątkiem danych, których dalsze przetwarzanie wynika z ciążących na Brutto obowiązków prawnych lub w celu zabezpieczenia dowodów, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
   9. poinformuje Użytkownika o stwierdzonym przypadku naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, niezwłocznie po jego stwierdzeniu, adekwatnie do postanowień art. 33 i 34 RODO,
   10. udostępni Użytkownikowi wszelkie informacje do wykazania spełnienia obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO oraz udzieli niezbędnej pomocy w przypadku, kiedy Użytkownik zgłosi zamiar przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami,
   11. przekazywanie danych do państw trzecich (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) będzie następowało wyłącznie w zakresie hostingu usług IT i tylko w oparciu o zasady, o których mowa w art. 45 RODO (tu: umowa pomiędzy USA a UE w zakresie ochrony danych osobowych, umowa ramowa – tzw. Tarcza Prywatności),
   12. umożliwi Użytkownikowi Serwisu przeprowadzenie, po uprzednim zgłoszeniu, kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych, w szczególności zapoznanie się ze stosowną dokumentacją oraz uzyskanie wyjaśnień dotyczących przebiegu procesu przetwarzania. Użytkownik realizować będzie prawo kontroli wyłącznie w godzinach pracy Brutto oraz w sposób możliwie najmniej zakłócający funkcjonowanie jego pracy. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Brutto o terminie i szczegółowym zakresie planowanej kontroli, co najmniej na 14 dni przed jej rozpoczęciem.
  6. Brutto odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych danych osobowych wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Użytkownika lub wbrew tym instrukcjom. Brutto zostanie zwolnione z odpowiedzialności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli udowodni, że nie ponosi winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania 11.02.2020 r. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu. Na żądanie Użytkownika Regulamin wysyłany jest pocztą elektroniczną w formacie PDF.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa ogólnie obowiązujących, zmiany charakteru i zakresu świadczonych usług lub modyfikacji sposobu ich świadczenia, Brutto zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia i zaakceptowania przez Użytkownika. Akceptacja zmian Regulaminu jest wymagana w celu dalszego korzystania z Serwisu w pełnym zakresie.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, o których mowa w ust. 2, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji i usunięcia Konta, z zastrzeżeniem zapisów w Rozdz. IV (Konto) ust. 4.
 4. Wszelkie reklamacje należy kierować do Brutto drogą mailową na adres: brutto@brutto.pl. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji Użytkownika wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego do Serwisu. Brutto dołoży wszelkich starań, aby czas ten był krótszy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 6. Wszystkie prawa do treści Serwisu są zastrzeżone dla Brutto sp. z o.o.. Prawa do użytkowania, kopiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania części lub całości treści Serwisu, w tym wszystkich dostępnych danych w Serwisie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych odbywać się może wyłącznie za zgodą Brutto sp. z o.o..
 7. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności, akceptuje wszystkie ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.