Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia  

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako "Regulamin") wydany został przez Brutto sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 8, 03-422 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000631388, REGON 365116501, NIP 7123316804 (dalej jako "Brutto").
 2. Regulamin określa warunki, na jakich Brutto udostępnia możliwość korzystania z serwisu internetowego brutto.pl (dalej jako "Serwis") w tym z zawartych w nim treści i narzędzi oraz świadczonych w ten sposób usług, a także określa prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu (dalej jako "Użytkownicy") oraz Brutto, jak również warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Brutto.
 3. Podstawową usługą świadczoną przez Serwis jest pośrednictwo w poszukiwaniu źródeł finansowania działalności gospodarczej Użytkownika w oparciu o produkty oferowane przez partnerów Serwisu.
 4. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności, akceptuje wszystkie ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Brutto w zakresie, w którym korzystanie z usług jest uregulowane odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Brutto i/lub partnerami Serwisu a Użytkownikiem, w szczególności postanowieniami umowy finansowania.

II. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Dostęp do Serwisu jest nieograniczony dla wszystkich Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  1. posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,
  2. posiadanie dostępu do ogólnodostępnej sieci Internet,
  3. włączenia obsługi javascript oraz plików cookie.
 3. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 4. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie, stosownie do treści Polityki Cookie.
 5. Zawarcie umowy finansowania z jednym z partnerów Serwisu uzależnione jest od rejestracji Użytkownika w systemie Serwisu i posiadania przez Użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła, przy pomocy których następuje logowanie do konta Użytkownika utworzonego w Serwisie.
 6. Brutto dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami dobrego wychowania i netykiety.
 8. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego Brutto, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych lub fałszywych danych, naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

III. Rejestracja

 1. Rejestracja Użytkownika następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie wybranego internetowego programu do księgowości z usług którego korzysta Użytkownik. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie przycisku "Sprawdź bezpłatnie Twój limit finansowania" jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. W momencie kliknięcia przycisku "Sprawdź bezpłatnie Twój limit finansowania" dochodzi do połączenia kont Użytkownika w Serwisie oraz wybranym internetowym programie do księgowości z usług którego korzysta Użytkownik. Połączenie kont odbywa się poprzez przekazanie Brutto przez operatora internetowego programu do księgowości klucza API Użytkownika w internetowym programie do księgowości. Przekazanie klucza API Użytkownika umożliwia automatyczne dodanie do Brutto wystawionych i nieopłaconych faktur sprzedażowych Użytkownika oraz dokonanie oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Użytkownika.
 3. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 (słownie: osiemnasty) rok życia, nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych, prowadzi niezawieszoną działalność gospodarczą, korzysta z internetowych programów do księgowości z którymi współpracuje Brutto oraz posiada dowód osobisty, rachunek bankowy, adres poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu komórkowego.
 4. Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Wprowadzenie fałszywych danych będzie prowadzić do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika.
 5. Umowa, pomiędzy Użytkownikiem a Brutto, o świadczenie usług przez Brutto w ramach Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego w celu utworzenia konta i zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu.
 6. W terminie 14 (słownie: czternastu) dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 6, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w sytuacji rozpoczęcia świadczenia usług, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.
 7. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy łączącej Użytkownika z Serwisem. Dane Użytkownika są przetwarzane przez Serwis zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), obowiązującymi przepisami krajowymi, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1219, z 2018 r. poz. 650).
 8. Użytkownik ma obowiązek powiadomienia Brutto o aktualizacji danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie. W szczególności dotyczy to danych kontaktowych oraz adresowych Użytkownika.
 9. Użytkownik akceptuje, że Serwis dokona weryfikacji danych udostępnionych przez Użytkownika za pomocą sprawdzeń w dostępnych rejestrach otwartych oraz zbada, w oparciu o analizę innych opublikowanych danych dotyczących prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej, czy nie zachodzą przesłanki wpływające na ocenę zdolności kredytowej Użytkownika. Użytkownik akceptuje, że pozyskanie i analiza danych ze zbiorów ogólnie dostępnych może być realizowana z wykorzystaniem specjalistycznych podmiotów trzecich a uzyskane w ten sposób informacje zostaną udostępnione partnerom Serwisu i wykorzystane w celu wydania decyzji dotyczącej finansowania Użytkownika.

IV. Konto

 1. Użytkownik może w Serwisie posiadać co najwyżej jedno aktywne Konto.
 2. Zabrania się przekazywania danych dostępowych do Serwisu osobom trzecim.
 3. Użytkownik może usunąć swoje Konto wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania Kontem.
 4. Konto Użytkownika nie może zostać usunięte, jeżeli Użytkownik nie spłacił finansowania zaciągniętego za pośrednictwem Serwisu.
 5. Usunięcie konta nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych Użytkownika z zasobów bazodanowych Administratora serwisu. Dane te mogą być nadal przetwarzane w sposób ograniczony do momentu przedawnienia roszczeń wzajemnych między Administratorem lub osobą trzecią a Użytkownikiem oraz jeśli obowiązek archiwizacji tych danych wynika z przepisów prawa.
 6. W wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, konto Użytkownika może zostać tymczasowo zablokowane przez administratorów Serwisu. Jeżeli naruszenie ma rażący charakter lub jeżeli Użytkownik w przeszłości był już upominany za łamanie postanowień Regulaminu, konto Użytkownika może zostać trwale zablokowane lub usunięte. Zablokowanie dostępu do Serwisu lub usunięcie konta jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Brutto.

V. Weryfikacja i ocena wiarygodności płatniczej

 1. W celu pełnej aktywacji konta i uzyskania możliwości zawarcia umowy finansowania z partnerami Serwisu, Użytkownik musi dokonać następujących weryfikacji: rachunek bankowy, dokument tożsamości, analiza historii operacji na koncie bankowym.
 2. Weryfikacja rachunku bankowego polega na dobrowolnym skorzystaniu przez Użytkownika z usługi Kontomatik sp. z o.o.. W tym przypadku dochodzi do kilkusekundowego połączenia z kontem bankowym Użytkownika za pomocą zaszyfrowanego połączenia SSL w celu porównania danych rejestracyjnych z danymi właściciela konta oraz pobrania historii transakcji bankowych. Alternatywną metodą weryfikacji rachunku bankowego jest wykonanie przez Użytkownika przelewu weryfikacyjnego, o wartości 1 (słownie: jeden) PLN, ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Brutto. W przypadku zgodności imienia, nazwiska Użytkownika z danymi z przelewu weryfikacyjnego, weryfikacja uzyska status pozytywny a rachunek bankowy zostanie uznany za rachunek Użytkownika i przypisany do jego Konta w Serwisie. Środki przekazane przelewem na rachunek bankowy Brutto zostaną zwrócone do nadawcy niezależnie od wyniku weryfikacji w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od ich otrzymania.
 3. Weryfikacja dokumentu tożsamości polega na udostępnieniu przez Użytkownika aktualnych zdjęć ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty), w celu weryfikacji danych przez obsługę Serwisu oraz i porównaniu ich ze zweryfikowanymi informacjami na temat Użytkownika zapisanymi w Serwisie. W procesie weryfikacji zgodności fotografii Użytkownika w dokumencie tożsamości z wizerunkiem na wykonanym zdjęciu, Serwis może wykorzystywać, za odrębną zgodą Użytkownika, zewnętrzne podmioty stosujące w tym celu metody biometryczne oraz analizę autentyczności dokumentu tożsamości (bliższe informacje zawarte są w Polityce prywatności). W przypadku, jeżeli dane będą zbieżne, weryfikacja uzyska status pozytywny.
 4. Na podstawie odrębnej zgody Użytkownika, ocena jego wiarygodności płatniczej jest badana z zastosowaniem narzędzia do wielostronnej weryfikacji tej zdolności w oparciu o analizę operacji na koncie bankowym Użytkownika, z wykorzystaniem unikalnego algorytmu opracowanego przez zewnętrznego dostawcę usługi Kontomatik sp. z o.o.. Użytkownik ma prawo wyboru, czy dane do analizy zdolności kredytowej podwykonawca Brutto pobierze bezpośrednio z konta bankowego Użytkownika, czy też Użytkownik sam dostarczy w sposób określony przez Brutto dane wymagane do analizy. Punktowy wynik określający zdolność płatniczą Użytkownika wraz z danymi pozyskanymi z konta bankowego, Brutto udostępnia partnerom Serwisu wraz z wnioskiem o finansowanie działalności Użytkownika.

VI. Limity finansowania

 1. Użytkownik może wnioskować o finansowanie do partnera Serwisu na podstawie zaimportowanych z internetowych programów do księgowości faktur sprzedażowych, które na moment wnioskowania o finansowanie nie zostały opłacone przez kontrahentów Użytkownika.
 2. Finansowanie udzielane jest do wysokości wybranej przez Użytkownika faktury sprzedażowej, przy czym wartość brutto faktury zaokrąglana jest do pełnych złotych w górę.
 3. Użytkownik wnioskując o jedną pożyczkę może sfinansować kilka faktur sprzedażowych.
 4. Minimalna wysokość finansowania wynosi 100 (słownie: sto) PLN, maksymalna wysokość finansowania wynosi 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) PLN.
 5. W przypadku, w którym wartość faktury lub faktur przewyższa maksymalny limit finansowania, finansowanie udzielana jest w wysokości maksymalnej.
 6. Użytkownik może wnioskować o nowe pożyczki w sytuacji braku posiadania niespłaconych pożyczek.
 7. Wniosek o finansowanie jest ważny przez okres 7 dni i po tym okresie zostaje automatycznie wycofany. W przypadku pozytywnej decyzji o finansowaniu, Użytkownik może ją zaakceptować przez okres 3 dni.
 8. Brutto nie ma wpływu na indywidualne decyzje podejmowane przez partnerów Serwisu w kwestii przyznania finansowania. Partnerzy Serwisu kierują się w tej materii własnymi kryteriami oceny ryzyka kredytowego.
 9. Brutto nie jest stroną w zawieranych umowach finansowania działalności gospodarczej Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za należyte wywiązywanie się z zawartych w nich postanowień.

VII. Polityka ochrony prywatności, powierzenie danych osobowych

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi równocześnie potwierdzenie zapoznania się Użytkownika z Polityką Prywatności Brutto, w której szczegółowo zostały opisane zasady i reguły przetwarzania danych osobowych wdrożone i stosowane przez Administratora danych osobowych należących do Użytkowników Serwisu, jakim jest Brutto.pl oraz prawa Użytkowników Serwisu związane z przetwarzaniem ich danych osobowych.
 2. Brutto zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zgodzie RODO oraz z innymi przepisami prawa i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (jeśli nie naruszy to praw administratora Serwisu lub podmiotów trzecich, w szczególności partnerów Serwisu albo będzie to sprzeczne z przepisami prawa ze względu na ciążące na Użytkowniku lub administratorowi Serwisu obowiązki prawne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (usługa może być odpłatna), prawo wniesienia sprzeciwu, w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 4. W przypadku złożenia przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wniosku o udzielenie finansowania, Brutto przekaże dane osobowe oraz dane z dokumentacji księgowej (m.in. faktury, księgi rachunkowe, pliki JPK) Użytkownika, jak również dane pozyskane z konta bankowego Użytkownika i ocenę jego zdolności płatniczej zrealizowaną przez Kontomatik Sp. z o.o. instytucjom finansowym, na rzecz których Brutto świadczy usługę pośrednictwa kredytowego, celem przygotowania przez te instytucje finansowe oferty finansowania działalności Użytkownika Serwisu. Instytucje, o których mowa powyżej będą przetwarzały dane osobowe Użytkownika, w zakresie i przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia Użytkownikowi oferty będącej odpowiedzią na wniosek Użytkownika o udzielenie finansowania. Przekazywanie danych między Administratorem Serwisu a instytucją finansową następuje na podstawie umowy powierzenia, o której mowa w art. 28 ust. 3 RODO lub w oparciu o postanowienia innych umów określających zasady udostępnienia danych osobowych Użytkownika.
 5. Użytkownik oświadcza, że jest administratorem danych osobowych swoich kontrahentów dostępnych na fakturach przychodowych i kosztowych, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu korzystania z usług udostępnianych przez Brutto.
 6. Użytkownik na podstawie art. 28 ust. 3 RODO, niniejszym powierza Brutto do przetwarzania dane osobowe kontrahentów takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby działalności gospodarczej, adresy korespondencyjne, oraz wszelkie inne dane zawarte na fakturze (opisy, kwoty, terminy zapłaty etc.) oraz w plikach JPK, jak również wyraża zgodę na dalsze powierzenie tych danych instytucjom finansowym celem ewentualnego przygotowania oferty finansowania oraz dla celów statystycznych. Aktualny wykaz instytucji finansowych znajduje się pod adresem https://www.brutto.pl/partnerzy/.
 7. Przetwarzanie przez Administratora Serwisu danych określonych w pkt 6 powyżej następuje w celu weryfikacji Użytkownika, badania wiarygodności i zdolności kredytowej oraz przedstawienia oferty finansowania. Brutto zobowiązuje się do nieprzetwarzania i nie wykorzystywania danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonaniem usług na rzecz Użytkownika, w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej oraz w Regulaminie.
 8. Brutto jako podmiot przetwarzający dane osobowe znajdujące się na fakturach klientów Użytkownika oświadcza, że:
  1. nie będzie przekazywało powierzonych danych osobowych do państw trzecich,
  2. wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zapoznane z przepisami dotyczącymi ochrony tych danych oraz zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego te osoby z Brutto,
  3. zaprojektowało i wdrożyło środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, celem zapewnienia ochrony danych osobowych adekwatnie do zidentyfikowanego ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których te dane dotyczą,
  4. zobowiązuje się do udzielenia administratorowi pomocy przy realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których te dane dotyczą,
  5. powierzone dane zostaną usunięte niezwłocznie z zasobów bazodanowych Brutto po zakończeniu umowy między Użytkownikiem a Serwisem, z wyjątkiem danych, których dalsze przetwarzanie wynika z ciążących na Brutto obowiązkach prawnych lub w celu zabezpieczenia dowodów roszczeń stron umowy lub osób trzecich,
  6. niezwłocznie, nie później niż 24 godziny po ujawnieniu zdarzenia, poinformuje Użytkownika o naruszeniach powierzonych danych osobowych, adekwatnie do postanowień art. 33 i 34 RODO.
  7. przekazywanie danych do państw trzecich (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) będzie następowało wyłącznie w zakresie hostingu usług IT i tylko w oparciu o zasady, o których mowa w art. 45 RODO (tu: umowa pomiędzy USA a UE w zakresie ochrony danych osobowych, umowa ramowa - tzw. Tarcza Prywatności).

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania 29.01.2019.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawa ogólnie obowiązujących, zamiany charakteru i zakresu świadczonych usług lub modyfikacji sposobu ich świadczenia, Brutto zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia i zaakceptowania przez Użytkownika. Akceptacja zmian Regulaminu jest wymagana w celu dalszego korzystania z Serwisu w pełnym zakresie.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, o których mowa w ust. 3, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji i usunięcia Konta, z zastrzeżeniem zapisów w Rozdz. IV (Konto) ust. 5.
 5. Wszelkie reklamacje należy kierować do Brutto drogą mailową na adres: brutto@brutto.pl. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji Użytkownika wynosi 14 (słownie: czternaście) dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego do Serwisu. Brutto dołoży wszelkich starań, aby czas ten był krótszy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik w związku z wykonaną usługą będzie chciał wdać się w spór z Brutto, Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy pośrednictwa mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
 8. Wszystkie prawa do treści Serwisu są zastrzeżone dla Brutto sp. z o.o.. Prawa do użytkowania, kopiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania części lub całości treści Serwisu, w tym wszystkich dostępnych danych w Serwisie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych odbywać się może wyłącznie za zgodą Brutto sp. z o.o..