Polityka prywatności

Informacje o Administratorze

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego Brutto.pl jest Brutto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą z siedzibą w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000631388, NIP 7123316804, REGON 365116501.
 2. Brutto Sp. z o.o., jako operator serwisu Brutto.pl (dalej "Serwis") przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem na rzecz Użytkowników usługi pośrednictwa kredytowego, polegające w szczególności na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości skorzystania z oferty pożyczkowej instytucji pożyczkowych, na rzecz których Administrator świadczy te usługi oraz do komunikowania się z Użytkownikiem oraz osobami trzecimi za pomocą dedykowanych narzędzi do komunikacji na odległość (patrz: Regulamin)
 3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych:
  1. Użytkowników korzystających z Serwisu w celu skorzystania z oferty pożyczkowej instytucji pożyczkowych, na rzecz których Administrator świadczy usługę pośrednictwa kredytowego;
  2. innych osób, które korzystają z Serwisu, a w szczególności: osób, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem z Administratorem w jakimkolwiek innym celu;
 4. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu zgodnie z jego Regulaminem, a w szczególności:
  1. proponowania zawarcia umowy pożyczki z instytucjami pożyczkowymi, na rzecz których Administrator świadczy usługę pośrednictwa kredytowego,
  2. świadczenia dostępnych za pośrednictwem Serwisu usług,
  3. weryfikacji tożsamości Użytkownika, który zamierza zawrzeć umowę pożyczki z instytucjami pożyczkowymi, na rzecz których Administrator świadczy usługę pośrednictwa kredytowego, a także badania jego wiarygodności i zdolności kredytowej;
  4. marketingu usług świadczonych przez Administratora,
  5. obsługi procesu rejestracji w Serwisie, tj. jednorazowej czynności, polegającej na założeniu przez Użytkownika konta Użytkownika, dokonanej z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Administratora na stronie Serwisu,
  6. logowania do konta Użytkownika,
  7. komunikowania się z Użytkownikiem lub osobą trzecią za pośrednictwem komunikatora typu chat oraz aplikacji do obsługi połączeń telefonicznych,
  8. bieżącej obsługi posprzedażowej Użytkowników,
  9. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  10. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
  11. obsługi reklamacji.
 5. Dane Osobowe osób korzystających z Serwisu, a niebędących klientami Serwisu, przetwarzane są przez Administratora w celu:
  1. dostosowania Serwisu do potrzeb osób niebędących jego klientami oraz Użytkowników,
  2. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.

Obowiązki informacyjne Administratora

 1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Brutto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynikające z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).
 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.
 3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Krzysztofa Bodzionego, którego adres mailowy: iod@brutto.pl stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 2. Użytkownik Serwisu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych Serwisu, w tym do korespondencji listownej, jak również drogą telefoniczną, niemniej administrator, mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie odpowiednich do charakteru sprawy czynności merytorycznych, rekomenduje korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.

Deklaracja Administratora

 1. Administrator danych osobowych przetwarzanych w Serwisie dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
  7. przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do określonych Regulaminie Serwisu, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w Serwisie i ich bieżąca aktualizacja.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych

 1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynikają z prawnie dopuszczalnych działań podejmowanych przez Administratora Serwisu.
 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawcę:
  1. Zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej oferowanej przez Serwis - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy);

   Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
   1. dane osobowe posiadacza konta (dane podstawowe, dane konieczne do rejestracji w Serwisie): nazwa firmy, której właścicielem jest Użytkownik, nr NIP, nr IP i portu urządzenia, z którego następuje logowanie do Serwisu, e-mail, numer rachunku bankowego;
   2. dane osobowe posiadacza konta (dane dodatkowe, niezbędne do ubiegania się o pożyczkę za pośrednictwem Serwisu): imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i adres zameldowania, cechy dokumentu tożsamości, kopia dokumentu tożsamości;
   3. dane osobowe widniejące na fakturze (dane powierzone do przetwarzania Brutto przez Użytkownika Serwisu), która jest podstawą do ubiegania się o pożyczkę (dane osób trzecich, których administratorem jest Użytkownik Serwisu) w zakresie: nazwa firmy (jeśli jest to firma jednoosobowa, zawiera dane osobowe), która ma zapłacić za wykonaną usługę lub sprzedany produkt, adres siedziby firmy, numery NIP, numery kont bankowych, tytuł płatności, inne oznaczenia występujące na fakturze;
   4. dane pochodzące z obowiązkowej dokumentacji księgowej dot. firmy Użytkownika Serwisu (m.in. faktury, księgi rachunkowe, pliki JPK).
  2. Weryfikacja tożsamości użytkownika Serwisu – przetwarzanie danych w kierunku zapobiegania oszustwom polegającym na kradzieży danych osobowych i ich wykorzystaniu do zaciągnięcia w zobowiązań w imieniu osoby trzeciej bez jej zgody i wiedzy; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią), w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy) – tu: umowy pożyczki między Użytkownikiem Serwisu a firmą pożyczkową;

   Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane dokumentu tożsamości, kopia dokumentu tożsamości, fotografia Użytkownika z jego wizerunkiem.

   Uwaga: za zgodą Użytkownika weryfikacja tożsamości może odbywać się z wykorzystaniem metod bazujących na danych biometrycznych (przed wyrażeniem zgody na zastosowanie tej metody Użytkownik jest odrębnie informowany o celach i sposobie przetwarzania jego danych osobowych)
  3. Wstępna weryfikacja zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy – przetwarzanie danych w kierunku zapobiegania sytuacjom wyłudzenia pożyczki przez potencjalnego Pożyczkobiorcę oraz ocena ryzyka udzielenia pożyczki; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią), w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy) – tu: umowy pożyczki między Użytkownikiem Serwisu a firmą pożyczkową, z którą współpracuje Administrator. Weryfikacja wiarygodności i zdolności kredytowej odbywa się na podstawie udostępnionej przez Pożyczkobiorcę dokumentacji księgowej dot. firmy (m.in. faktury, księgi rachunkowe, pliki JPK) oraz na podstawie danych dostępnych w rejestrach otwartych oraz w oparciu o analizę innych opublikowanych danych dotyczących prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej.
  4. Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną Usługą Elektroniczną; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

   Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), powód i dane przedmiotu reklamacji.
  5. Marketing bezpośredni usług własnych Usługodawcy oraz marketing produktów i usług Partnerów biznesowych – art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora danych).

   Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu.
  6. Marketing produktów i usług Partnerów biznesowych – art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą).

   Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane działalności gospodarczej, którą prowadzi osoba, która jest podmiotem działań marketingowych.
  7. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią).

   Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do Serwisu, dane przeglądarki i systemu operacyjnego, dane i geolokalizacja urządzenia (m.in. adres IP i port, z którego dokonywane jest połączenie).

Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane w ramach Serwisu są udostępnianie pracownikom i współpracownikom Administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich czynności służbowych. Każdy z pracowników lub współpracowników został zgodnie z przepisami upoważniony przez Administratora do przetwarzania danych osobowych określonej kategorii oraz odpowiednio zaznajomiony z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkownika Serwisu zawarte w jego profilu są udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie firmom pożyczkowym współpracującym z Administratorem.
 3. W ramach procesu weryfikacji tożsamości Użytkownika Serwisu, jego dane za jego wyraźną zgodą mogą być przekazywane do podmiotów zewnętrznych wyspecjalizowanych w badaniach opartych na biometrii. Przed powierzeniem danych Użytkownik otrzyma szczegółową informację o podmiocie realizującym tę usługę.
 4. W ramach oceny wiarygodności i zdolności kredytowej, dane dotyczące Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom specjalizującym się w usługach monitorowania dostępnych rejestrów otwartych i innych publikacji dotyczących działalności gospodarczej.
 5. W ramach procesu udzielenia pożyczki Użytkownikowi, dane osobowe oraz dane z dokumentacji księgowej (m.in. faktury, księgi rachunkowe, pliki JPK)), w tym dane uzyskane w ramach badania wiarygodności i zdolności kredytowej Użytkownika są przekazywane do firm pożyczkowych.
 6. Dane użytkownika, który wyraził zgodę na wykorzystywanie należących do niego środków komunikacji elektronicznej oraz/lub końcowych urządzeń abonenckich do przesyłania informacji handlowej, dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, sms lub mms. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
 7. Dane użytkownika, który wyraził odrębną zgodę, mogą być przekazywane Partnerom biznesowym administratora Serwisu celem marketingu produktów i usług oferowanych przez tych Partnerów.
 8. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 9. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów oraz innych czynności mających na celu zapewnienie zgodności funkcjonowania Serwisu z przepisami.
 10. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.
 11. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, albo w oparciu o obowiązek prawny.

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

 1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:
  1. Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy), po czym będą przechowywane jako dane z atrybutem archiwalne do czasu przedawnienia ew. roszczeń wszystkich stron umów zawieranych za pośrednictwem Brutto.pl Terminy przedawnienia wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej przez 5 lat od momentu wycofania zgody celem możliwości wykazania przez administratora, że taka zgoda miała miejsce.
  3. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez 5 lat od momentu wskazanego w odpowiednich przepisach w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości.
  4. Dane osobowe stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Brutto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
  • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
  • prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
  • prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.
 2. Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy (iod@brutto.pl) podany do kontaktu w sprawach dot. ochrony danych osobowych (sposób rekomendowany) lub przy pomocy innych danych kontaktowych Serwisu (drogą mailową, listowną lub telefoniczną).
 3. W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w szczególności uniemożliwi przedstawienie przez Serwis oferty pożyczki przygotowanej przez firmę pożyczkową, z którą współpracuje Administrator.
 2. Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych celem przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Użytkownika Serwisu z wykorzystaniem metod biometrycznych jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić korzystanie z podstawowych funkcjonalności Serwisu.
 3. Podanie podstawowych danych niezbędnych do weryfikacji wiarygodności i zdolności kredytowej oraz zgody jest dobrowolne, niemniej niepodanie tych danych uniemożliwia skorzystanie z możliwości otrzymania pożyczki za pośrednictwem Serwisu.

Warunki wyrażania zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego

 1. Serwis Brutto.pl nie udostępnia żadnej ze swoich usług dla osób fizycznych poniżej 18 roku życia.
 2. Wiek użytkownika Serwisu jest weryfikowany w ramach standardowej procedury rejestrowania się w Serwisie.

Wycofanie zgody w przypadku, kiedy jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody

Polityka plików cookie

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu.

Pliki cookie używane przez Brutto.pl

Stałe Pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez serwis lub użytkownika. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie serwisu.
Sesyjne Pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika, system weryfikacji kodów obrazkowych (CAPTCHA) oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Pliki cookie zapisywane w domenie .brutto.pl nie zawierają danych osobowych.

Pliki cookie podmiotów trzecich

Analityczne Pliki zapisywane przez:
 • Google Analytics - bezpłatne narzędzie internetowe umożliwiające anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów.
  Rezygnacja (opt-out)
 • Heap Analytics - narzędzie internetowe umożliwiające anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów.
  Polityka prywatności
 • Yandex.Metrica - bezpłatne narzędzie internetowe umożliwiające anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów.
  Rezygnacja (opt-out)
Funkcjonalne Pliki zapisywane przez firmy oferujące usługi typu chat (Userlike) i połączeń telefonicznych (LiveCall) na zlecenie Brutto.pl.
Reklamowe Pliki zapisywane przez firmy (Facebook) lub usługi (Google AdWords) realizujące kampanie reklamowe lub marketingowe na zlecenie Brutto.pl.

Niektóre pliki cookie podmiotów trzecich mogą być zapisywane w domenie .brutto.pl. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

Zarządzanie plikami cookie

Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz.

Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji serwisu.