Klauzula informacyjna

dla klientów Shoper.pl

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci w szczególności imienia, nazwiska, numeru NIP, numeru telefonu, adresu e-mail oraz miesięcznej sprzedaży w sklepie Shoper jest operator serwisu Brutto.pl ("Serwis") Brutto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-450) przy ul. Ratuszowej 11/300, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000631388, NIP 7123316804, REGON 365116501 ("Brutto").

Brutto przetwarza dane osobowe w celu:

  • założenia konta oraz udostępnienia funkcjonalności Serwisu (zgodnie z regulaminem Serwisu dostępnym pod adresem https://www.brutto.pl/regulamin/) pozwalających na zweryfikowanie limitu finansowania oraz złożenie wniosku o finansowanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • telefonicznej oraz mailowej obsługi wniosku o finansowanie, marketingu bezpośredniego usług własnych Brutto, dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacyjnej, podjęcia innych czynności niezbędnych dla prawidłowego działania Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeżeli jest to niezbędne do realizacji powyższych celów, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; podmiotowi rozpatrującemu wniosek o finansowanie; podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Brutto.

Dane osobowe będą przetwarzane każdorazowo przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.

Każdej osobie przysługuje:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Brutto wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Tomasza Gwarę, którego adres mailowy: iod@brutto.pl stanowi adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników Serwisu.

Podanie danych jest niezbędne w celu założenia konta w Serwisie, zweryfikowania limitu finansowania oraz w celu złożenia wniosku o uzyskanie finansowania.

Dane osobowe, w zakresie, w jakim nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą, zostały Brutto udostępnione przez Shoper SA.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Brutto dostępnych jest w Polityce Prywatności pod adresem https://www.brutto.pl/prywatnosc/