Pomoc

Co to jest potrącenie wierzytelności (kompensata)?

Kompensata, tj. rozliczenie wzajemnych należności poprzez ich potrącenie (w rozumieniu art. 498 kodeksu cywilnego), oznacza, że Faktoria (partner finansowy Brutto) może potrącić należność przysługującą jej z niespłaconej przez Odbiorcę faktury z inną fakturą przekazaną przez Ciebie do finansowania.

Potrącenie następuje poprzez pomniejszenie wypłacanych przez Faktorię środków pieniężnych z tyt. faktury, o należne Faktorii kwoty wymagalne, w tym opłaty i prowizje wynikające z umowy, regulaminu i cennika.